Ładowanie player...

JESUS Film Hungarian- A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen.

 • Uploaded 2 miesiące temu w kategorii Na Święta 2017

  The Film based on Luke's Gospel: JESUS Virgin Birth, Death, Resurrection, and Ascension.

  FEAR NOT! CALL JESUS! (Romans 10:13) Mert minden, a ki segítségül hív

  ...

  The Film based on Luke's Gospel: JESUS Virgin Birth, Death, Resurrection, and Ascension.

  FEAR NOT! CALL JESUS! (Romans 10:13) Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.

  Amen! According to this Scripture: you Call you are Save! Amen! Amen! nnNow Bible is your GPS - Read it; Do it; Live into it..(Matthew 24:13) De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.nn(Habakkuk 2:14) Mert az Úr dicsõségének ismeretével betelik a föld, a miképen a folyamok megtöltik a tengert.nnJohn 10n1 Bizony, bizony mondom néktek: A ki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló.

  n2 A ki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.

  n3 Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti õket.

  n4 És mikor kiereszti az õ juhait, elõttök megy; és a juhok követik õt, mert ismerik az õ hangját.

  n5 Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját.

  n6 Ezt a példázatot mondá nékik Jézus; de õk nem értették, mi az, a mit szól vala nékik.

  n7 Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja.

  n8 Mindazok, a kik elõttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájok a juhok.

  n9 Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelõt talál.

  n10 A tolvaj nem egyébért jõ, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bõvölködjenek.

  n11 Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.

  n12 A béres pedig és a ki nem pásztor, a kinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jõni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat.

  n13 A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra.

  n14 Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim, n15 A miként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért.

  n16 Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebbõl az akolból valók: azokat is elõ kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.

  n17Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.

  n18Senki sem veszi azt el én tõlem, hanem én teszem le azt én magamtól.

  Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt.

  Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.

  n19Újra hasonlás lõn a zsidók között e beszédek miatt.

  n20És sokan mondják vala közülök: Ördög van benne és bolondozik, mit hallgattok reá? n21Mások mondának: Ezek nem ördöngõsnek beszédei.

  Vajjon az ördög megnyithatja-é a vakok szemeit? n22Lõn pedig Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe: és tél vala; n23És Jézus a templomban, a Salamon tornáczában jár vala.

  n24Körülvevék azért õt a zsidók, és mondának néki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván! n25Felele nékik Jézus: Megmondtam néktek, és nem hiszitek: a cselekedetek, a melyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam.

  n26De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok.

  A mint megmondtam néktek: n27Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem õket, és követnek engem: n28És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja õket az én kezembõl.

  n29Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezébõl.

  n30Én és az Atya egy vagyunk.

 • # jesus# film# hungarian# a# mi# urunk# jézus# krisztusnak# kegyelme# legyen# mindnyájan# ti# veletek# ámen
Pokaż więcej Pokaż mniej
Użytkownicy, którzy to lubią
   Komentarze (0)