Ładowanie player...

JESUS Film Dutch- De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

 • Uploaded 2 miesiące temu w kategorii Na Święta 2017

  The Film based on Luke's Gospel: JESUS Virgin Birth, Death, Resurrection, and Ascension.

  FEAR NOT! CALL JESUS! (Romans 10:13) Want een iegelijk, die den Naam de

  ...

  The Film based on Luke's Gospel: JESUS Virgin Birth, Death, Resurrection, and Ascension.

  FEAR NOT! CALL JESUS! (Romans 10:13) Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

  Amen! According to this Scripture: you Call you are Save! Amen! Amen! nnNow Bible is your GPS - Read it; Do it; Live into it...

  (Matthew 24:13) 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.nn(Habakkuk 2:14) 14 Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des HEEREN bekennen, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.nnJohn 10:1 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar.

  n2 Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen.

  n3 Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit.

  n4 En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen.

  n5 Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen.n6 Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen; maar zij verstonden niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak.

  n7 Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.

  n8 Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.

  n9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

  n10 De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.

  n11 Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.

  n12 Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen.

  n13 En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen.

  n14 Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.

  n15 Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen.

  n16 Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder.

  n17 Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme.

  n18 Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen.

  Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

  n19 Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden, om dezer woorden wil.

  n20 En velen van hen zeiden: Hij heeft den duivel, en is uitzinnig; wat hoort gij Hem? n21 Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden eens bezetenen; kan ook de duivel der blinden ogen openen? n22 En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter.

  n23 En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo.

  n24 De Joden dan omringden Hem, en zeiden tot Hem: Hoe lang houdt Gij onze ziel op? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit.

  n25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd, en gij gelooft het niet.

  De werken, die Ik doe in den Naam Mijns Vaders, die getuigen van Mij.

  n26 Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u gezegd heb.

  n27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.

  n28 En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.

  n29 Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.

  n30 Ik en de Vader zijn een.

 • # jesus# film# dutch# de# genade# van# onzen# heere# jezus# christus# zij# met# allen# amen
Pokaż więcej Pokaż mniej
Użytkownicy, którzy to lubią
   Komentarze (0)